Aktualności

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków zorientowana jest na zdobywanie i pogłębianie wiedzy pozwalającej zrozumieć istotę materiałów metalicznych.
Badamy podstawowe mechanizmy kontrolujące przemiany fazowe, mikrostrukturę i stopień uporządkowania struktury krystalicznej w metalach i stopach. Wpływ mikrostruktury oraz defektów takich jak: wakancje, dyslokacje, granice międzyfazowe, granice ziaren, atomy domieszek i zanieczyszczeń, korelowany jest z własnościami mechanicznymi i szeroko rozumianymi własnościami fizycznymi.
Aby skorelować mikrostrukturę z przemianami fazowymi podejmujemy wysiłki zmierzające do modelowania i opisu ilościowego kinetyki przemian fazowych, począwszy od skali makro a skończywszy na atomowych mechanizmach przemian.
W podobny sposób traktujemy procesy odkształceń plastycznych które determinują własności i mikrostrukturę w stopniu równie silnym co przemiany fazowe. Nasz eksperymentalny opis materiałów metalicznych obejmuje: identyfikację faz, ich morfologię oraz krystalografię, stopień dyspersji oraz dystrybucję a także stopień zdefektowania i mechanizmy powstawania. Wykorzystujemy do tego celu liczne techniki badawcze (mikroskopia świetlna, elektronowa transmisyjna i skaningowa, rentgenowska analiza fazowa, dyspersyjna mikroanaliza rentgenowska, dylatometria).
Charakteryzując materiały wykorzystujemy także metody stereologiczne oraz badania fizyczne (tarcie wewnętrzne, metody magnetyczne).
Samodzielna grupa metod badań dotyczy własności mechanicznych. Obejmuje ona zarówno proste oszacowania twardości i mikrotwardości, ocenę podstawowych własności wytrzymałościowych i ciągliwości jak i bardziej wyrafinowane techniki wywodzące się z mechaniki pękania.
W obrębie Katedry funkcjonują zespoły badawcze zgrupowane w Pracowniach.
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków inicjuje, organizuje i realizuje programy studiów dla kierunku inżynieria materiałowa i kierunku metalurgia - specjalność metaloznawstwo i obróbka cieplna. Absolwenci tych kierunków mogą być zatrudnieni zarówno jako eksperci materiałowi technolodzy w zakresie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz technologii spawania i spajania jak i doradcy w zakresie doboru materiałów oraz projektowania nowych stopów. Znajomość wielu metod badawczych oraz metod kontroli jakości materiałów sprawia, że stają się oni specjalistami z zakresu kontroli jakości i mogą być także zatrudnieni w jednostkach kontroli jakości oraz laboratoriach badawczo-kontrolnych.